Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin www.etk.fi/julkaisut

Eläketurvakeskuksen pitkän aika­välin laskelmat jälkikäteen arvioituna

Raportissa tarkastellaan Eläketurvakeskuksen julkaisemia pitkän aikavälin laskelmia tilanteessa, jossa eläkejärjestelmän toteutunut kehitys tiedetään osalta ennustejaksoa. Tarkastelu keskittyy vuosina 2004–2013 julkaistuun viiteen laskelmaan. Osana vertailua laskentaa toistetaan korvaten aiempia taustaoletuksia nykyisillä tiedoilla.

Tekijät: Meeri Kesälä

Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2017

Eläkeikä nousee mutta joustot säilyvät. Kyselytutkimus 2017 eläke­uudistuksesta

Tutkimuksessa tarkas­tellaan eläkeikää lähestyvien 54–62-vuotiaiden suomalaisten arvioita eläkkeelle siirtymisen ajoituksesta. Vanhuuseläkkeen aloitusajankohdan lisäksi selvitetään kiinnostusta osittaisen vanhuuseläkkeen käyttöön ja eläkkeen ohella työskentelyyn.

Tekijä: Sanna Tenhunen

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 05/2017

Oven avaus: katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin

Julkaisussa tarkastellaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia. Uuden eläkelajin ­alkua ja kehitystä kuvataan ensimmäisen puolen vuoden ajalta.

Tekijä: Jari Kannisto

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2017

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla

Tutkimuksessa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeensaajien toimeentuloa 2000-luvulla. Toimeentuloa tarkastellaan kokonaiseläkkeen ja käytettävissä olevan rahatulon avulla sekä kansainvälisestä näkökulmasta. Lisäksi selvitetään lainsäädännössä ja työkyvyttömyyseläkkeensaajien sosiodemografisessa rakenteessa tapahtuneita muutoksia.

Toimittajat: Rantala, Hietaniemi, Nyman ym.

Sarja: Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017

Skenaariolaskelmia työn muutoksen vaikutuksesta eläkejärjestelmään ja julk. talouteen

Raportissa esitetään laskelmia työn muutoksen skenaarioiden (talouskasvun pysähtyminen, yrittäjyyden lisääntyminen, tuloerojen kasvu, korkea työllisyys) pitkän aikavälin vaikutuksista lakisääteiselle eläkejärjestelmälle sekä laajemmin julkiselle taloudelle. Laskelmat on laadittu ETK:n ja VM:n laskentamallien avulla.

Tekijät: Tikanmäki, Ahola, Koponen, Reipas, Suikkanen

Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2017

Työeläkelain­säädäntö 2017

Arbetspensionslagstiftningen

Työeläkelainsäädäntö-kirjassa 2017 voimaan tullut työeläkeuudistus, sisältää myös kustannustenjakoa ja vakavaraisuutta koskevia säädöksiä sekä liitännäislakeja. Sisältöä ylläpidetään www.saadospalvelu.fi:ssä. Rajoitettu erä painettuna saatavilla hintaan 50 €. Publiceras även på svenska.

Sarja: Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2017, Pensionsskyddscentralens handböcker 02/2017

Lue faktaa ja tilaa uutiskirjeemme! www.etk.fi/uutiskirje