tiedoksi

Selkeät yhteiset tavoitteet ja töiden järkevä  mitoitus lisää työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Kuva Raumalta Oraksen tehdassalista.
Selkeät yhteiset tavoitteet ja töiden järkevä mitoitus lisää työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Kuva Raumalta Oraksen tehdassalista.

Alle 40-vuotiaat arvioivat työkykynsä heikentyneen

Alle 40-vuotiaiden työntekijöiden arvio omasta työkyvystään on heikentynyt. Myös vanhempien ikäryhmien kohdalla työkykyennusteen hyvä kehitys on hidastunut.

Tiedot ilmenevät työeläkeyhtiö Varman ja työhyvinvoinnin asiantuntijayritys Odum Oy:n tekemässä selvityksessä. Siinä tarkastellaan työntekijöiden työkykyennustetta, työkyvyn uhkaan vaikuttavia syitä sekä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

– Työn vaatimukset ja kova työtahti ovat tärkeitä työkyvyttömyysriskiin liittyviä tekijöitä, ja niiden osuus myös vanhempien ikäryhmien kohdalla on selvästi kasvanut, sanoo Odumin asiantuntijalääkäri Riikka Mattila.

Nelikymppisten työkokemukset nykyisestä työelämästä eivät tule täysin yllätyksenä työeläkeyhtiöille ja niiden työhyvinvointipalveluja tarjoaville.

Varman kehityspäällikkö Johanna Ahonen näkee, että työn johtamisesta pitäisi siirtyä ihmisten ja yksilöiden vahvuuksien johtamiseen.

– Kirkkaat tavoitteet, osaamisen varmistaminen, motivoiminen ja osallistaminen ovat tärkeitä tekijöitä työn hallinnan tukemisessa, Ahonen toteaa.

Työkykyriskin kasvaminen alle 40-vuotiaiden keskuudessa on siten ristiriidassa sen kanssa, että elämäntavat ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan. Työntekijät huolehtivat terveydestään nyt enemmän kuin vielä 10 vuotta sitten. Alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttö työntekijäryhmissä on vähentynyt.

– Elämäntapojen koheneminen ei näytä laskevan työkykyriskiä, koska työhön liittyvien tekijät vaikuttavat suuresti, Mattila toteaa.

Sairauspoissaolojen määrä on lisääntynyt myös nuorempien ikäryhmien keskuudessa.

– Työkykyjohtamisen prosessit ja niiden jatkuva kehittäminen yhteistyössä työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön kanssa auttavat ratkaisujen tekemisessä, sanoo Ahonen.

Työhyvinvoinnin asiantuntijayritys Odum Oy ja työeläkeyhtiö Varman selvitykseen on osallistunut kymmenen vuoden aikana lähes 124 000 vastaajaa eri toimialoilta. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi yli 22 000 työntekijää.

Apurahansaaja voi keskeyttää eläkevakuutuksen

Apurahansaaja voi keskeyttää apurahatyötä koskevan eläkevakuutuksensa. Kesäkuusta lähtien voimassa olleen muutoksen mukaan apurahakauden keskeytys on mahdollista muun ansiotyön vuoksi.

Apurahatyöskentelyn tulee kes- keytyä vähintään neljäksi kuukaudeksi ja sen tulee jatkua keskeytyksen jälkeen vähintään samat neljä kuukautta. Keskeyttäminen edellyttää apurahan myöntäjän kirjallista hyväksyntää.

Lisäksi apurahansaaja voi yhdistää vahvistettuun eläkevakuutukseensa samalta myöntäjältä saamansa uuden apurahan. Mahdollisuus on käytettävissä, jos apuraha ei yksinään täytä työjakson lyhyyden tai apurahan pienuuden vuoksi eläkevakuuttamisen edellytyksiä.

Apurahalla työskentelevien työeläketurvasta huolehtii Mela.

Lisätietoja www.mela.fi

nimitykset

Elo

MBA Taina Eräjuuri on nimitetty 15.6. alkaen Elon arvopaperiyksikön osakesijoituksiin päälliköksi vastuualueenaan sijoitukset kehittyville osakemarkkinoille.

Etera

VTM, KTT Tomi Hussi on nimitetty työhyvinvointipalvelupäälliköksi johtamaan Eteran työhyvinvointiyksikköä.

Ilmarinen

Ilmarisen hallitus päätti muutoksista yhtiön johtoryhmässä 1.9. lukien: varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta vastaa eläkevakuutustoiminnan lisäksi myös tietohallinnosta ja kehittämisestä. Tietohallinnosta vastaava johtaja Juhani Karjasilta ja kehityksestä vastaava johtaja Jukka Hirvinen raportoivat Kivihuhdalle. Uuden linjan nimeksi tulee Eläkevakuutukset ja IT.

Asiakkuuksista vastaavan johtaja Timo Aro saa vastuulleen myös asiakaspalvelun toiminnan.

Taloudesta ja eläkepolitiikasta vastaava johtaja Jaakko Kiander johtaa Talous ja hallinto -linjaa, johon liitetään myös strateginen yrityssuunnittelu, tutkimus sekä sisäisiä palveluita tuottava omat palvelut -osasto.

Lakiasioista vastaavan johtajan Leena Siiralan organisaatioon siirretään yhtiön Compliance-toiminto.

OTK, LL.M Minna Kuusio on nimitetty Compliance Officeriksi 7.9. alkaen.

BBA Tommi Törmälä on nimitetty suurasiakasjohtajaksi 5.8. alkaen.

Keva

OTK Karoliina Kiuru on nimitetty uudeksi lakiasiainjohtajaksi 17.6. lähtien.

Tela

Työeläkevakuuttajat Telan analyysitoimintojen johtajaksi on nimitetty 1.9. alkaen FM Minna Lehmuskero.

Lehmuskeron edeltäjä Reijo Vanne puolestaan on nimitetty 1.9. alkaen johtavaksi ekonomistiksi.

KTM Peter Halonen on nimitetty 24.8. alkaen analyytikoksi.

FM, VTL Seija Lehtonen on nimitetty 17.8. alkaen matemaatikoksi.

Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahastoon on nimitetty 1.6. lukien toimitusjohtajaksi OTT Timo Viherkenttä, lakimieheksi OTM Loviisa Härö ja kvantitatiiviseksi salkunhoitajaksi DI, KTM Juho Tiri.

182,9

mrd

Työeläkevakuuttajien rahastoitujen varojen määrä oli 182,9 miljardia euroa kesäkuun lopussa. Sijoituskannan kehitykseen vaikuttavat sijoitustuotot sekä maksutulojen ja eläkemenojen erotus.