Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2018

Kestävää sijoittamista

Vastuullisuus päivän sana

Työeläkelaitokset hoitavat eläkevaroja tuottavasti ja turvaavasti.

Ihan sinne tänne ei rahaa heitellä. Vastuullinen sijoittaminen on päivän sana.

teksti anne iivonen | kuvat työeläkelaitokset

Niina Bergring,
sijoitusjohtaja,
Veritas
Niina Bergring, sijoitusjohtaja, Veritas

1 Oleellisten vastuullisuustekijöiden huomioiminen sijoituspäätöksenteossamme alentaa riskejä ja nostaa tuottoja pitkällä aikavälillä.

2 Sijoituskohteemme valitaan pitkän aikavälin arvonluontipotentiaalin perusteella. Tämä johtaa siihen, että salkkumme sisältää huomattavasti vähemmän omaisuuseriä kuin indeksit, tunnemme sijoituskohteemme hyvin ja salkkumme kiertonopeus on alhainen. Sijoitusfilosofiamme jo sinällään katsotaan vastuulliseksi tavaksi ­toimia.

3 Vastuumme yhteisistä eläkevaroista ja eläkejärjestelmän kestävyydestä pitkälle tulevaisuuteen. Turvaavan tuoton mahdollisuuksien varmistaminen osaltamme pitkälle tulevaisuuteen. Parempi tuotto/riski -profiili yli ajan.

4 Sijoittajien on helpompi tehdä vastuullisia valintoja, kun luotettavaa ja oleellista informaatiota sekä dataa on sijoituskohteista saatavilla. Tarvitsemme linjauksia siitä, miten yritysten tulee kertoa kestävyyteen liittyvistä oleellisista seikoista toimintansa osalta.

Hanna Hiidenpalo,
sijoitusjohtaja,
Elo
Hanna Hiidenpalo, sijoitusjohtaja, Elo

1 Uskomme, että vain kestävällä liiketoiminnalla yhtiöt voivat saavuttaa pitkällä aikavälillä kestäviä tuloksia. Integroimalla ESG-tekijät perusteellisesti ja laajasti sijoituskohteiden analysointiin pyrimme parantamaan riski–tuotto -suhdetta etenkin pitkällä aikavälillä.

2 Sijoituskohteiden vastuullisuutta arvioidaan ESG-tekijöiden kautta (ympäristövastuu, sosiaa­linen vastuu, hyvä hallintotapa) näkökulmasta ja peilataan näihin yrityksen strategiaa ja tavoitteita.

3 Vastuu eläkkeistä ulottuu vuosikymmenten päähän. Vastuullisuus on pitkäjänteistä riskienhallintaa, eläkkeiden turvaavuutta sekä vaikuttamista, ja sillä saavutetaan hyvä tuotto pitkällä aikavälillä.

4 Tarvittaisiin globaalisti yhdenmukaiset työkalut ja kehikot, jotka parantavat sijoituskohteiden läpinäkyvyyttä ja vastuullisuusdatan laatua.

Anna Hyrske, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, Ilmarinen
Anna Hyrske, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, Ilmarinen

1 Vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita tuottotavoitteesta tinkimistä, sijoituspäätökset perustuvat aina taloudelliseen arvioon tuotosta, riskistä ja vastuullisuudesta. Vastuullinen yhtiö on pitkällä aikavälillä parempi sijoituskohde.

2 Sijoitustoimintaamme ohjaa kansainvälisten normien noudattaminen, aktiivinen omistajuus ja vastuullisuuden integrointi salkunhoitoon. Emme sijoita tupakkayhtiöihin, kiellettyihin aseisiin tai kivihiilestä riippuvaisiin yhtiöihin.

3 Vastuullisuus on olennainen osa Ilmarisen sijoitustoimintaa, hyvää salkunhoitoa. Sen avulla tunnistamme sijoituskohteisiin ja potentiaalisiin sijoituskohteisiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

4 Me suosimme aktiivista omistamista ja vaikuttamista poissulkemisen sijaan omissa vastuullisuuslinjauksissamme. Ilmastonmuutoksen liittyvään laskennan osalta näkisimme mielellämme selkeämpiä suosituksia.

Jussi Häkkinen, salkunhoitaja, Valtion Eläkerahasto VER
Jussi Häkkinen, salkunhoitaja, Valtion Eläkerahasto VER

1 Useat laajat yhteenvetoanalyysit tiedeartikkeleista ovat tulleet siihen lopputulokseen, että vastuullisuudella ja yrityksen taloudellisella kannattavuudella on tilastollisesti merkittävä positiivinen yhteys.

2 Tunnusmerkkejä on useita. Valtion eläkerahastossa huomioimme esimerkiksi vastuullisuuteen kohdennetut henkilöresurssit sekä vastuullisuusraportoinnin laajuuden ja syvyyden.

3 ESG-tekijöiden huomioiminen on oleellinen osa nykypäivän sijoitusriskien hallintaa. Vastuullisuudella on positiivinen vaikutus sijoituskohteiden pitkän aikavälin taloudelliseen kehitykseen ja tuottoon. Vastuullisuusanalyysi laajentaa ja syventää perinteistä sijoitusanalyysia.

4 Tarvitaan kansainvälisesti yhteneviä standardeja vastuullisuusasioiden mittaamisen ja raportoinnin yhdenmukaistamiseksi.

Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Varma
Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Varma

1 Vastuullinen sijoittaminen ei ole ristiriidassa tuottojen kanssa. Paremminkin se on osa riskienhallintaa, esimerkiksi ympäristön laiminlyömisellä voi olla isot seuraukset yrityksen liiketoimintaan. Vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät tulevaisuudessa parhaiten, myös energiatehokkuus pitkällä aikavälillä alentaa kustannuksia.

2 Vastuullisuuden tulee olla integroitu yrityksen liiketoimintaan ja strategiaan. Ennen sijoituspäätöstä salkunhoitaja tekee selvityksen yrityksen ESG-riskeistä, mikä tarkoittaa liiketoiminnan tarkastelua ympäristön, yhteiskunnallisten ja sosiaalisten sekä hallinnollisten tekijöiden kautta.

3 Vastuullinen sijoittaminen tuo hyviä tuottoja. Ilmastonmuutos on sukupolvien välinen ilmiö – toimia vaaditaan välittömästi. Sijoittajalla on mahdollisuus tehdä maailmasta parempi.

4 Sijoittaja toivoisi, että vastuullisuudesta saatava tieto olisi yhteismitallista, vertailtavaa ja laadukasta. Vastuullisen tiedon pitäisi olla yhtä luotettavaa kuin yrityksen kirjanpidon. Harmonisointi säästäisi kaikkien aikaa.

Kirsi Keskitalo, apulaisjohtaja, vastuullinen sijoittaminen, Keva
Kirsi Keskitalo, apulaisjohtaja, vastuullinen sijoittaminen, Keva

1 ESG-tekijöiden huomioonottamisella ja sijoituskohteisiin vaikuttamisella on positiivinen vaikutus sijoitusten tuottoihin, joskin yksittäisten ESG-mittarien merkitys vaihtelee.

2 Sijoituskohteen oleelliset ESG-tekijät vaihtelevat toimialoittain ja omaisuusluokittain. Sijoituskumppanin vastuullisuudesta kertoo kulttuuri: sijoitushorisontin pituus, yritystutkimus, salkun rakenne sekä keskustelut yritysjohdon kanssa.

3 Vastuullisuuden lähtökohta on eläkevarojen hoitaminen pitkällä aikavälillä. ESG-tarkastelu keskittyy usein pidemmän aikavälin ilmiöihin ja on linjassa eläkesijoittajan aikajänteen kanssa. Sijoituskohteisiin vaikuttaminen tuo hyötyjä sekä sijoitustuottojen että reaalimaailman vaikutusten kannalta.

4 Vastuullisen sijoittamisen linjaukset tukevat sijoitustoiminnan tavoitteita. Kevan sijoitustoimintaa linjaavat sijoittamisen periaatteet, vastuullisen sijoittamisen periaatteet, vastuullinen sijoittaminen omaisuuslajeittain ja omistajaohjauk­sen periaatteet.

Magdalena Lönnroth, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, Kirkon eläkerahasto KER
Magdalena Lönnroth, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, Kirkon eläkerahasto KER

1 Sijoittamalla vastuullisesti parannamme salkkumme tuotto- ja riskiprofiilia. Tutkimusten mukaan vastuullinen sijoittaminen on tuottanut paremmin kuin perinteinen sijoitustapa.

2 Omaisuudenhoitajan valintaprosessissa keskeinen kriteeri on varainhoitajan ESG-profiili. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja sisäiset prosessit osoittavat, onko omaisuudenhoitaja sitoutunut toimintansa kehittämiseen. Omaisuudenhoitajan sitoutuminen YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteisiin on myös tärkeää.

3 KER on sitoutunut sijoittamaan eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Parannamme salkkumme tuotto- ja riskiprofiilia sijoittamalla vastuullisesti. Lisäksi haluamme toimia hyvänä esimerkkinä muille sijoittajille.

4 Kirkon eläkerahastolla on omat vastuullisen sijoittamisen ohjeet. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet toimivat ohjaavana kehyksenä ja lisäksi olemme laatineet ilmastonmuutosstrategian. Viranomaissääntely kannustaisi kehittämään vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja.

Kysymykset

1 Tuottaako vastuullinen sijoittaminen muuta sijoittamista paremmin?

2 Mitkä tunnusmerkit kertovat vastuullisuudesta?

3 Kolme tärkeintä seikkaa vastuullisesta sijoittamisesta?

4 Millä tavoin vastuullista sijoittamista tulisi linjata?

Sanasto

ESG Lyhenne sanoista Environmental, Social and Governance eli ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat.
PRI YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. PRI-lyhenne tulee sanoista Principles for Responsible Investment.

”Vastuullisuus on pitkäjänteistä riskienhallintaa, eläkkeiden turvaavuutta.”