Tutustu Eläketurvakeskuksen julkaisuihin www.etk.fi/julkaisut

Taskutilasto Fickstatistik Pocket Statistics

Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 04/2019

Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2018

Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymis­ikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä kuvataan odotteessa tapahtunutta kehitystä vuosina 1996–2018.

Tekijä: Jari Kannisto

Sarja: Eläketurvakeskuksen tilastoja 03/2019

Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2018

Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2018 yhteensä 1,4 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2018 tehdyissä selvittelyissä tapahtui. Tarkasteluvuonna työn alla oli kolme eri vaiheessa olevaa kustannustenjakovuotta.

Tekijät: Hanna Mäkinen ja Eeva Puuperä

Sarja: Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2019

Perhevapaat ­työurariskinä? Trajektorianalyysi nuorten aikuisten työurapoluista

Analyysissä tarkastellaan työuran alkuvaiheen työmarkkinakiinnittymisen polkuja ja perhevapaiden merkitystä niille. Tulosten mukaan suku­puolten välillä olevat huomattavat erot palkkakertymässä ja perhevapaista johtuvien työurakatkojen pituudessa aiheuttavat työurien eriarvoistumista jo uran alkuvaiheessa.

Tekijä: Kati Kuitto, Janne Salonen ja Jan Helmdag

Sarja: Yhteiskuntapolitiikka Vol. 84 Nro 2 (2019)

Samankaltaistuuko ikäihmisten köyhyys? Näkökulmia 75–84-vuotiaiden naisten ja miesten pienituloisuuteen

Artikkelissa tutkitaan väestö- ja kotitalousrakenteen ja niissä tapahtuneiden muutosten ­yhteyttä 75–84-vuotiaiden naisten ja miesten pienituloisuuseroon ja sen kaventumiseen vuosina 1995–2014. Lisäksi analysoidaan pienituloisuuden toistuvuutta ja leskeneläkkeen merkitystä sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvästä näkökulmasta.

Tekijä: Juha Rantala, Susan Kuivalainen, Marjo Pyy-Martikainen ja Marja Riihelä

Sarja: Yhteiskuntapolitiikka Vol. 84 Nro 2 (2019)

Vanhuuseläkkeellä ja työssä. Tutkimus vanhuuseläkeläisten työssäkäynnin yleisyydestä ja ­sosioekonomisista eroista

Tutkimuksessa selvitetään 63–74-vuotiaiden vanhuuseläkkeellä olevien työssäkäyntiä sekä yksilötason tekijöiden yhteyttä vanhuuseläkkeellä työskentelyyn. Aineistona on Tilastokeskuksen 10 prosentin pitkittäisotos Suomen ­väestöstä vuosilta 1995–2012. Työssäkäyntiä mitataan ansiotuloilla käyttäen kahta eri tulorajaa.

Tekijä: Anu Polvinen, Juha Rantala ja Susan Kuivalainen

Sarja: Yhteiskuntapolitiikka Vol. 84 Nro 1 (2019)

Lue faktaa ja tilaa uutiskirjeemme! www.etk.fi/uutiskirje