ASIANTUNTIJALTA

Yrittäjien YEL-työtulot pienentyneet

Minimin tuntumaan vakuuttaa työtulonsa yli 20 prosenttia yrittäjistä. ­Alivakuuttamisen seurauksena yrittäjän eläketurva voi jäädä matalaksi.

Yrittäjä järjestää itse itselleen eläketurvan yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan. Eläkkeen karttumisen pohjaksi eläkelaitos vahvistaa yrittäjän hakemuksesta työtulon, jonka tulisi vastata yrittäjän työpanoksen arvoa. Eläkemaksujen suuruus ja eläkkeen karttuminen lasketaan vahvistetun työtulon mukaan.

Vuoden 2017 lopussa voimassaolleiden vakuutusten työtulojen keskiarvo oli 22 600 euroa vuositasolla. Keskiarvo laski noin kolme prosenttia vuodesta 2016.

Viime vuoden lopussa oli yhteensä 205 000 YEL-vakuutettua. Noin 22 prosentilla heistä työtulo oli vakuuttamisvelvollisuuden lakisääteisen alarajan 7 645 euroa tuntumassa ja 27 prosentilla alle 10 000 euroa. Työtulojen jakauma on painottunut viime vuonna enemmän minimin tuntumaan (Kuvio 1).

Vuonna 2015 työttömyysturvaan oikeuttavan työtulon alarajaa nostettiin vajaaseen 12 600 euroon aiemmasta 8 520 eurosta. Viime vuonna noin kolmasosalla vakuutetuista työtulo oli alle työttömyysturvan alarajan. Puolella yrittäjistä eläkettä kartuttava työtulo oli alle 16 000 euroa.

Kun verrattiin ammatin- ja liikkeenharjoittajien YEL-työtuloja heidän verotettaviin ansiotuloihinsa, havaittiin, että työtulo oli keskimäärin 70 prosenttia ansiotuloista.

Naisia on kolmasosa YEL-vakuutetuista. Naisyrittäjien keskimääräinen työtulo on noin 87 prosenttia miesyrittäjien työtulosta. Ylipäätään YEL-vakuutettuja on noin kuusi prosenttia 18–67-vuotiaista suomalaisista. Osuudet ovat pysyneet tasaisina viime vuosina.

Iän myötä vakuutetun työtulon keskiarvo nousee (Kuvio 2). Erityisesti lähellä eläkeikää olevissa ikäluokissa työtulot ovat keskimääräistä selvästi korkeampia.

Aloittavista yrittäjistä YEL:n alarajan tuntumassa aloittaa vakuutuksensa lähes 40 prosenttia (Kuvio 3). Osuus on kasvanut voimakkaasti, peräti 16 prosenttiyksikköä kolmessa vuodessa. Onko työttömyysturvaan oikeuttavan alarajan huomattava nousu aiheuttanut sen, että aloittavat yrittäjät arvioivat nyt entistä useam­min työpanoksensa lähelle YEL:n alarajaa 7 645 euroa?

Muita suosittuja alkutyötuloja ovat työttömyysturvan alaraja, 15 000, 20 000 ja 30 000 euroa. Keskimääräinen alkutyötulo oli viime vuonna 16 600 euroa. Aloittavilla yrittäjillä on keskimäärin muita yrittäjiä pienemmät työtulot kaikissa ikäluokissa kaikkein nuorimpia lukuun ottamatta. Aloittavien yrittäjien työtulojen pieneneminen selittää myös voimassaolevien työtulojen keskiarvon pienenemistä.

Tilastotiedon perusteella ei selviä syy siihen, miksi erityisesti työtulon alarajan suosio alkutyötulona on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Taloudellinen tilanne on mahdollisesti voinut johtaa varovaisuuteen työpanoksen arvon määrittelyssä.

Yritystoiminnan alkuvaiheessa yrittäjällä on monia kuluja, ja siten mahdollisesti säästösyistä työtulo määritetään työpanokseen nähden liian pieneksi. Osalla pieni työtulo toki vastaa työpanosta esimerkiksi yritystoiminnan sivutoimisuuden vuoksi.

Osa yrittäjistä on pienituloisia, eikä heillä ehkä ole mahdollisuutta myöhemminkään korottaa työtuloaan. Lisäksi hintakilpailunäkökohdat voivat ohjata joissain tapauksissa pienentämään työtuloa. YEL-vakuutus myös saatetaan kokea kalliina.

Eläkebarometrissa 2017 havaittiin, että yrittäjien luottamus eläkejärjestelmään on keskimääräistä heikompi. Koettu luottamus saattaa vaikuttaa vakuutettavan työtulon tason pohdintaan. Osa yrittäjistä varautuu eläkeaikaan myös muulla säästämisellä lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi.

Oikeantasoinen työtulo olisi tärkeä yrittäjän koko sosiaaliturvan kannalta. Jos työtulo on asetettu alakanttiin työpanokseen nähden, sillä on vaikutusta karttuvan eläkkeen lisäksi myös esimerkiksi sairaus- ja vanhempainpäivärahojen suuruuteen.

YEL:n kehittämistä pohditaan parhaillaan. Työtulon tason oikeellisuus on yksi pohdittavista kysymyksistä.

Aiheesta lisää

YEL-vakuutetut ja työtulot

(Työtulotilastot Etk.fi:ssä)

Yhä useampi aloittava yrittäjä eläkevakuuttaa minimin mukaan

(Tiedote Etk.fi:ssä 3.5.2018)

Yrittäjien lakisääteinen eläketurva – työurat, työtulot ja rahoitus

(Eläketurvakeskuksen raportteja 10/2015)

Eeva Poutiainen 
Kehityspäällikkö 
Eläketurvakeskus

Eeva Poutiainen
Kehityspäällikkö
Eläketurvakeskus

YEL-työtulo yrittäjän sosiaaliturvan perusta

Yrittäjän työeläke- ja sosiaaliturvaetuudet määräytyvät YEL-työtulon mukaan

Työtulon tulisi vastata yrittäjän työpanoksen arvoa

Eläkelaitos vahvistaa työtulon yrittäjän hakemuksesta

YEL-maksu alle 53- ja vähintään 63-vuotiailla on 24,1 prosenttia työtulosta ja 53–62-vuotiailla 25,6 prosenttia työtulosta

Aloittava yrittäjä saa eläkemaksuihin neljän vuoden ajan 22 prosentin alennuksen

Työtuloa korotetaan vuosittain automaattisesti palkkakertoimella.