Sanastoa

ARVOSTUSERO Sijoitusten käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.

ASIAKASHYVITYS TyEL-vakuutuksenottajille jaettava hyvitys, joka huomioidaan sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksujen alennuksena. Hyvityksiin käytettävä määrä määräytyy eläkeyhtiön vakavaraisuuden ja hoitokustannusylijäämän perusteella.

HOITOKUSTANNUSOSA Työeläkeyhtiössä TyEL-vakuutusmaksuun sisältyvä osa, jolla katetaan vakuutusten hoidosta ja eläkeratkaisujen tekemisestä ja maksamisesta aiheutuvia kuluja.

NIMELLINEN TUOTTO Työeläkevaroille saatu vuotuinen tuottoprosentti, jossa on mukana myös kuluttajahintojen muutos.

OLV Osittamaton lisävakuutusvastuu (OLV) on vastuuvelan osa, jonka tarkoituksena on puskuroida sijoitustoiminnan heilahteluja. Luetaan osaksi vakavaraisuuspääomaa.

ORSA Yrityksen oma riski-ja vakavaraisuusarvio (Own risk and solvency assessment) on hallituksen ja johdon apuväline johtamistyöhön ja strategiseen päätöksentekoon. Varmistaa riskienhallintaa.

RAHASTOONSIIRTOVELVOITE Eläkevastuille hyvitettävä vuosittainen tuotto. Määrittelee sen, miten TyEL ja MEL-eläke­laitoksen tulee vuosittain korkouttaa rahastojaan.

REAALITUOTTO Reaalituotto on työeläke­varoille saatu kuluttajahintojen kehityksen ylittävä vuotuinen tuottoprosentti.

TASOITUSMÄÄRÄ Tasoitusmäärä on vakuutusliikkeen puskuri, jolla varaudutaan vanhuuseläkkeiden kestojen ja työkyvyttömyyseläketapausten määrien vaihteluun sekä maksutappioihin.

VAKAVARAISUUSASEMA

Vakavaraisuusasema on vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan.

VAKAVARAISUUSASTE

Lasketaan vakavaraisuuspääoman suhteena vastuuvelkaan, johon ei lueta osittamatonta lisävakuutusvastuuta eikä tasoitusmäärää.

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA Vuoden 2013 alusta lähtien vakavaraisuutta on mitattu vakavaraisuuspääomalla, johon luetaan myös tasoitusmäärä. Puskuria käytetään sekä sijoitusriskeihin että vakuutusriskeihin varautumiseen.

VAKAVARAISUUSRAJA Mitoitettu siten, että vakavaraisuuspääomaa on suurella todennäköisyydellä vielä jäljellä vuoden kuluttua ottaen huomioon vakuutusliikkeen riskit sekä sijoitusten jakautuminen eri omaisuuslajeihin.

VAKUUTUSTEKNINEN VASTUUVELKA

Tilinpäätökseen kirjattu arvio yhtiöille tulevaisuudessa aiheutuvista eläkemenoista siltä osin kuin ne on rahastoitu.