Tiedoksi

Palstan toimittanut: Anne iivonen

Sijoitustuottovertailu ei mairittele Suomea

Tuottoja voi vertailla Etk.fi-palvelun grafiikkasovelluksessa.
Tuottoja voi vertailla Etk.fi-palvelun grafiikkasovelluksessa.

Tuottovertailu suomalaisten eläkevakuuttajien ja yksittäisten suurten ulkomaisten eläkelaitosten sijoitustuottojen kesken osoittaa, että Suomi ei yllä kärkimaiden sijoitustulokseen.

Koronavuonna 2020 vertailumaissa keskimääräinen tuotto oli 7,1 prosenttia, kun suomalaisten työeläkesijoittajien tuotot ylsivät keskimäärin 4,9 prosenttiin.

Kymmenen vuoden vertailujaksolla Suomi on saanut 4,4, prosentin keskituottoa.

Suomalaisten eläkesijoittajien tuotoissa oli viime vuonna tavallista enemmän hajontaa. Korkeimmat reaalituotot saivat Kirkon eläkerahasto KER (7,2 %) ja Ilmarinen (6,8 %), jonka tulos oli vakavaraisuussääntelyn piirissä toimivien sijoittajien kärkitasoa. Heikommin meni Valtion eläkerahastolla VER (3,6 %), Elolla (3,3 %) ja Varmalla (2,5 %).

Eri maiden välisessä vertailussa selvästi suurimmat tuotot, noin 20 prosenttia, keräsi korkeariskisiin kohteisiin sijoittava ruotsalainen puskurirahasto AP6.

Suurimmat reaalituotot kymmenen vuoden ajanjaksolla ovat keränneet Kanadan puskurirahasto CPPIB, Norjan puskurirahasto SPU, Ruotsin suurin puskurirahasto AP4 ja Tanskan työeläkerahasto ATP, jotka ylsivät 8–9 prosentin tuottoon.

Eläketurvakeskus tekee vuosittain sijoitustuottovertailun, joka kattaa 23 työeläke­toimijaa Pohjois-Euroopasta ja -Amerikasta sekä Aasiasta. Vertailuun on valittu kattavuudeltaan ja sijoitusvarallisuudeltaan keskeisiä toimijoita kunkin maan eläke­järjestelmästä.

Vertailussa työeläkesijoittajat on jaettu riskinottomahdollisuuksien mukaan kahteen ryhmään: vakavaraisuuslainsääntelystä vapaat toimijat ja vakavaraisuussääntelyn piirissä olevat toimijat.

Suomessa puskurirahastojen tuotto on noin puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakavaraisuussääntelyn alaisilla toimijoilla (työeläkeyhtiöt ja -kassat) viimeisen 10 vuoden ajalta.

Työeläkesijoittajien tuottotiedot on kerätty julkisista lähteistä, ensisijaisesti toimijoiden vuosikertomuksista ja luvut esitetään sekä reaalisina että nimellistuottoina.

Etk.fi-palvelussa on havainnollinen grafiikkasovellus, jossa sijoitustuottoja voi vertailla yhden, viiden ja kymmenen vuoden tarkastelujaksoilla.

– Työttömyydestä tai muusta syystä työelämän ulkopuolelta eläkkeelle siirtyneiden tulotaso on eläkkeelläkin yleensä selvästi pienempi kuin työstä eläkkeelle siirtyneiden, kertoo ekonomisti Juha Rantala Eläketurvakeskuksesta.
– Työttömyydestä tai muusta syystä työelämän ulkopuolelta eläkkeelle siirtyneiden tulotaso on eläkkeelläkin yleensä selvästi pienempi kuin työstä eläkkeelle siirtyneiden, kertoo ekonomisti Juha Rantala Eläketurvakeskuksesta.

Työstä eläkkeelle siirryttäessä tulot laskevat viidenneksen

Eläkettä edeltävä työmarkkina-asema vaikuttaa merkittävästi tulojen muutokseen.​ Työstä eläkkeelle siirtyneiden nettotulosuhteen mediaani on 79 prosenttia eli nettotulot laskevat keskimäärin viidenneksen eläkkeelle siirryttäessä. Tieto käy ilmi Eläketurvakeskuksen seurantatutkimuksesta, joka kattaa vuodet 2002–2017.

Nettotulosuhteen muutos on pysynyt samanlaisena 2000-luvun alusta saakka, huolimatta työmarkkinoiden ja väestön demografisesta muutoksesta ja eläkeuudistuksista.

Valtaosa siirtyy eläkkeelle suoraan työelämästä, mutta moni myös työelämän ulkopuolelta. Eläkkeelle siirtyminen nostaa työttömien ja muiden työelämän ulkopuolelta siirtyvien nettotuloja keskimäärin ­reilun kymmenyksen.

Kaikkien eläkkeelle siirtyneiden nettotulosuhteen mediaani on ollut 87 prosentin tuntumassa vuosituhannen alusta saakka.

Gradupalkinto meni Ouluun

Jonathan Strömbergille

Tänä keväänä gradupalkinto myönnettiin Oulun yliopistossa kansantaloustieteestä opinnäytetutkielman tehneelle Jonathan Strömbergille. Palkinnon arvo on 2 000 euroa.

Tutkielmassaan Strömberg tarkastelee työeläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä ja päätyi vertaamaan Suomea eläketurvan ykkösmaihin, Tanskaan ja Alankomaihin.

Eläketurvakeskus myöntää pro gradu -palkinnon edellisen kalenterivuoden aikana suomalaisessa yliopistossa hyväksytylle opinnäytteelle. Tunnustus myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

Tänä vuonna opinnäytetyöt arvioi ETK:sta vuonna 2019 eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja, professori Jukka Rantala.

Perhe-eläke määräaikaiseksi

Kolme periaatetta muuttuu perhe-eläkkeissä. Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi, avopuolisot tulevat etuuden piiriin ja lasten asema paranee.

Hallituksen esitys lakiuudistuksesta on eduskunnan käsittelyssä. Uudistuksessa perhe-eläketurvan käsite ajanmukaistuu nykyajan perheiden tarpeita vastaavaksi.

Laki muuttuu niin, että eskeneläkettä maksetaan kymmenen vuotta puolison kuoleman jälkeen. Nykyinen leskeneläke myönnetään toistaiseksi, joten etuuden muuttuminen määräaikaiseksi on iso periaatteellinen muutos.

Yhteiskunnassa avioliittojen osuus on vähentynyt ja avoliittojen määrä lisääntynyt. Avopuolisoille tulee oikeus saada leskeneläkettä, jos on asunut edunjättäjän kanssa yhdessä vähintään viisi vuotta ja avoparilla on yhteinen alaikäinen lapsi.

Myös lapsen asema paranee. Lapseneläkettä maksetaan 20 ikävuoteen asti, kun nykyään sitä saa 18-vuotiaaksi.

Esitetyt lait tulisivat voimaan vuoden 2022 alussa. Muutos koskee vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä.

Jouko Pölönen Ilmarisesta tuli vetovuoroon Tela ry:n hallituksessa.
Jouko Pölönen Ilmarisesta tuli vetovuoroon Tela ry:n hallituksessa.

Ilmarisen Jouko Pölönen Telan hallituksen vetäjäksi

Työeläkevakuuttajat Telan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on yhdistyksen vuosikokouksessa valittu toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäisestä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta.

Totutun rotaatioperiatteen mukaisesti puheenjohtajisto valitaan vuosittain. Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Risto Murto Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kevasta ja kolmantena varapuheenjohtajana Eläkesäätiöyhdistyksen mandaatilla toimitusjohtaja Pasi Strömberg Eläkekassa Versosta.

Uusina jäseninä kaksivuotiskaudeksi hallitukseen valittiin pääjohtaja Outi Antila Kelasta, vt. toimitusjohtaja Hanna Hiidenpalo Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiö Elosta, toimitusjohtaja Jari Puhakka Merimieseläkekassasta ja vt. toimitusjohtaja Tommy Sandås Veritas Eläkevakuutuksesta. Heistä Hiidenpalo toimii hallituksen jäsenenä siihen saakka, kunnes Elon uusi toimitusjohtaja Carl Pettersson aloittaa tehtävässään syksyllä 2021. Pettersson siirtyy tällöin Hiidenpalon tilalle Telan hallituksen jäseneksi.

Lisäksi hallituksen jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Päivi Huotari Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta ja toimitusjohtaja Timo Toropainen Eläkesäätiöyhdistyksestä.

Vahvista asiantuntijuuttasi työeläkeasioissa kesän verkkokursseilla:

Suomen työeläkejärjestelmästä lyhyesti

The Finnish Earnings-related Pension System

Työeläkekuntoutuksen ABC.

ETK on luotettava työeläkealan osaaja ja kouluttaja. Ilmoittaudu verkossa

www.etk.fi/koulutus

NIMITYKSET

Minna Hakkarainen

(FM, EMBA) on nimitetty Ilmarisen vakuutusjohtajaksi vakuutus- ja eläkepalveluihin. Hän vastaa vakuutuspalveluosastosta ja toimii linjajohtajan sijaisena.

Hannu Ijäs

(varatuomari) on aloittanut 19.4. Finanssiala ry:ssä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän toimii lainsäädäntöryhmän vetäjänä.

Tomi Kaarniemi

(DI) on nimitetty Ilmarisen asiakaspäälliköksi Asiakkuudet ja kanavat -linjalle.


Hanna Kankainen

(VTM) on nimitetty 2.8. alkaen Ilmarisen osastonjohtajaksi työkykyriskin hallinta ja kuntoutus -linjalle.


Tero Kurenmaa

(OTT) on nimitetty uuden lakiasiat-yksikön päälliköksi Finanssivalvontaan 1.6. alkaen viiden vuoden määräajaksi.


Nina Leppäkangas

(M.Sc.) on nimitetty ­Ilmarisen suurasiakaspäälliköksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle.


Eija-Kaarina Matilainen

(BBA) on nimitetty osastonjohtajaksi teknologia ja kehittäminen -linjalle.

Carl Pettersson

(KTK, EMBA) on nimitetty keskinäisen työeläke­vakuutusyhtiö Elon ­toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään syksyllä. ­Pettersson siirtyy Elolle Veritas ­Eläkevakuutuksesta.

Susanna Plukka

(DI) on nimitetty 3.5. ­alkaen Ilmarisen osastonjohtajaksi vakuutus- ja eläkepalveluihin.


Jaana Rissanen

(OTK) on nimitetty 1.8. alkaen STM:n eläke- ja yksityisvakuutusyksikön johtajan virkaan.

Tommy Sandås

talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen ­Veritaksessa on ottanut väliaikaisesti toimitusjohtajan tehtävät hoitaakseen 12.4. alkaen, kunnes Carl Petterssonin seuraaja on valittu.

Johanna Sihvonen

(TtM) on nimitetty 26.4. alkaen Ilmarisen vakuutuspalvelupäälliköksi vakuutus- ja eläkepalveluihin.


Turkka Sinisalo

on nimitetty 15.6. alkaen Työeläkevakuuttajat Telan yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntijaksi.


Lassi Toivonen

(KTM) on nimitetty 17.6. alkaen Ilmarisen asiakkuudet ja kanavat -linjalle asiakassuhteen vahvistaminen -prosessin johtajaksi.