LUUPIN ALLA

Yrittäjän työtulo oikealle tasolle

Yrittäjän työeläkkeen perustana oleva työtulo tulisi saada paremmin vastaamaan yrittäjän tekemän työn taloudellista arvoa. Asiaa selvittänyt työryhmä ehdottaa uusia työkaluja työtulon määrittämiseen ja työtulon säännöllisiä tarkistuksia.

teksti katri isotalo | kuvitus jouko ollikainen

Yrittäjän eläkejärjestelmä kärsii luottamuspulasta. Vaikka suomalaisten keskipalkka on noussut, yrittäjien keskimääräinen vakuutettu työtulo on viime vuosina pienentynyt.

Yrittäjän itselleen määrittelemä YEL-työtulo on yrittäjän työeläkevakuutuksen perusta. Työtulon tulisi vastata sitä palkkaa, jota yrittäjän työstä maksettaisiin vastaavan ammattitaidon omaavalle henkilölle. Moni yrittäjä määrittelee työtulonsa kuitenkin selvästi alhaisemmaksi kuin mitä hänen todelliset tulonsa ovat. Yksi syy alivakuuttamiseen on, että työtulon määritteleminen toiminnan alussa on usein vaikeaa. Työtuloa pitäisi muuttaa, kun työpanos muuttuu olennaisesti, mutta näin tekee vain noin kahdeksan prosenttia yrittäjistä vuosittain.

Työtuloa on mahdollista muuttaa myös lyhytaikaisesti tietyillä rajoituksilla, mutta joustomahdollisuutta on hyödyntänyt alle puoli prosenttia vakuutetuista sen jälkeen, kun se tuli vuonna 2005 mahdolliseksi. Joustomahdollisuutta pidetään kankeana.

Kaikkien YEL-vakuutettujen työtulojen keskiarvo oli vuoden 2017 lopussa 22 600 euroa.

Osakeyhtiöyrittäjien keskimääräinen työtulo oli vuonna 2016 noin 32 000 euroa ja toiminimiyrittäjien noin 18 500 euroa. Molempien ryhmien ansiotulot yritystoiminnasta olivat yli 10 000 euroa työtuloa suuremmat.

Työpanoksen määrittelyyn liittymäpintoja

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama yrittäjän työeläketurvan kehittämistä selvittänyt työryhmä ehdottaa, että työtulon määrittelystä ja sen tason arvioinnista säädettäisiin laissa nykyistä täsmällisemmin.

Yrittäjän ja eläkevakuutusyhtiöiden käyttöön kehitettäisiin laskuri, joka ottaisi huomioon esimerkiksi toimialan yleisen palkkatason, yritystoiminnan laajuuden ja yrittäjän yritystoiminnasta saadut verotettavat ansiot.

Työryhmä ehdottaa, että työtulon tasoa seurattaisiin säännöllisesti. Eläkeyhtiöiden merkitys kasvaisi sekä työtulon määrittelyvaiheessa että seurannassa.

Viestintää lisättävä

Yrittäjän eläkelain perusteella vahvistettu yrittäjän työtulo ei vaikuta vain eläkkeeseen vaan myös muuhun sosiaaliturvaan. Esimerkiksi sairaus- ja vanhempainpäiväraha määritellään sen perusteella.

Tämä ei ole kaikille yrittäjille selvää, joten työryhmän ehdotuksiin sisältyy myös viestinnän lisääminen YEL-vakuutuksen sisällöstä ja vaikutuksista.

YEL-vakuutusten tarjonnassa noudatettavasta tiedonantovelvollisuudesta pitäisi työryhmän mielestä säätää laissa.

Vakuuttamismahdollisuus myös pätkäyrittäjille

Erityisesti itsensätyöllistäjien eli yrittäjien, joilla ei ole palkattua työvoimaa, määrä kasvoi 2000-luvun alussa voimakkaasti. Yrittäjinä toimii myös henkilöitä, jotka ovat yrittäjiä lyhyen aikaa kerrallaan esimerkiksi palkkatyön ohessa tai työsuhteiden välissä.

Nykyisen lain mukaan yrittäjän on YEL-vakuutuksen saadakseen toimittava yrittäjänä neljä kuukautta yhtäjaksoisesti. Työryhmä ehdottaa, että YEL-vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävien yrittäjien vapaaehtoista vakuuttamista kehitetään.

Työryhmä asetettiin helmikuussa 2017, ja se jätti loppuraporttinsa maaliskuussa 2018. Ehdotukset siirtyvät lausuntokierroksen jälkeen uuden hallituksen arvioitaviksi.

Yrittäjän työeläketurvan kehittäminen -nimellä raportti saatavila verkossa Valto-julkaisujärjestelmästä.

Ehdotukset siirtyvät lausuntokierroksen jälkeen uuden hallituksen arvioitaviksi.

Työryhmän kokoonpano

Yrittäjän työeläketurvan kehittämistä selvittäneen työryhmän puheenjohtajana toimivat sosiaali- ja terveysministeriöstä Hannu Ijäs. Työhön osallistuivat Inka Hassinen, Marko Leimio, Tarja Taipalus ja Hanna Tossavainen sosiaali- ja terveysministe­riöstä.

Muina jäseninä Harri Hellstén Suomen Yrittäjät ry:stä, Vesa Rantahalvari ja Antti Tanskanen Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry:stä, Jouko Hämäläinen Kunnallisesta Työmarkkinalaitoksesta, Akava ry:stä Katri Ojala, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä Sinikka Näätsaari, Samppa Koskela Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä.

Sekä Nikolas Elomaa Työeläkevakuuttajat TELA ry:stä sekä Eläketurvakeskuksesta Heli Backman, Anniina Alaluusua-Listola ja Markus Palomurto.

Suomen Yrittäjien Harri Helllstén tekisi YEL-järjestelmästä helpommin ymmärrettävän.Suomen Yrittäjät eri mieltä

työpanoksen arvioinnissa

Suomen Yrittäjät jätti työryhmän esityksestä eriävän mielipiteen. Järjestö haluai­si yrittäjille enemmän vapautta ja joustavutta eläketurvan järjestämisessä. Sen mielestä yritystoiminnan tilinpäätös- tai verotustietoja tai yrittäjän henkilökohtaisia verotustietoja ei pidä nostaa lain tasolle työpanoksen arvioinnissa.

– Yrittäjän työpanos voi olla eri tilanteissa hyvin erilainen, vaikka yritystoiminnan tunnusluvut näyttäisivät samalta. Siksi sääntelyn lisääminen ei lisää yrittäjän luottamusta YEL-vakuuttamista kohtaan, sanoo Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.

Suomen Yrittäjien esittämä eläkemaksun alarajan nostaminen työttömyysturvan alarajalle parantaisi yrittäjän työuran aikaista sosiaaliturvaa, minkä voi odottaa lisäävän yrittäjien luottamusta järjestelmään. Työryhmän esitys vapaaehtoisen vakuuttamismahdollisuuden laajentamisesta pienimuotoiseen yrittäjyyteen saa yrittäjiltä kannatusta.

Suomen Yrittäjät toivoo YEL-järjestelmän kehittämistä yksinkertaisemmaksi ja helpommin ymmärrettävämmäksi.

Katri Isotalo