ASIANTUNTIJALTA

Suomesta ulkomaille maksetuissa eläkkeissä laaja kirjo

Ulkomailla lähes 60 000 henkilöä saa eläkettä Suomesta. Suomen kansalaisia eläkkeensaajista on runsas puolet. Keskimääräinen ulkomaille maksettu kokonaiseläke on suuruudeltaan 410 euroa kuukaudessa.

Teksti: Heidi Nyman, tilastosuunnittelija, Eläketurvakeskus

Työ- tai kansaneläkettä maksettiin viime vuonna Suomesta ulkomaille 59 000 henkilölle. Määrä on viime vuosina ollut lievässä laskussa. Eniten eläkkeitä ulkomaille on tähän mennessä maksettu vuonna 2011, jolloin eläkkeensaajia oli lähes 64 000.

Tällä vuosituhannella työeläkkeen merkitys on kasvanut ulkomaille maksetuissa eläkkeissä. Vuonna 2001 ulkomailla asuvista eläkkeensaajista työeläkettä sai 45 prosenttia ja pelkkää kansaneläkettä sai 55 prosenttia (Kuvio 1).

Tuoreimman tilastotiedon mukaan vuonna 2017 ulkomailla asuvista eläkkeensaajista työeläkettä sai jo kolme viidesosaa ja pelkkää kansaneläkettä kaksi viidesosaa.

Vaikka ulkomailla asuvien eläkkeensaajien kokonaismäärä on viime vuosina laskenut, niin työeläkettä saavien määrä ja osuus on kasvanut vuosittain.

Valtaosa ulkomaille maksetuista eläkkeistä on vanhuuseläkkeitä. Ulkomailla asuvista eläkkeensaajista vanhuuseläkettä sai 54 500, työkyvyttömyyseläkettä 2 800 ja lesken- tai lapseneläkettä 4 700 henkilöä. Ulkomailla asuvista eläkkeensaajista kolme viidesosaa oli naisia.

Ylivoimaisesti eniten eläkkeitä maksettiin Ruotsiin, noin 39 000 henkilölle. Seuraavaksi eniten eläkkeitä maksettiin Saksaan (3 300), Espanjaan (2 700), Australiaan (2 000), Viroon (1 900) ja Yhdysvaltoihin (1 300).

Ruotsiin maksettavat eläkkeet ovat vähentyneet vuodesta 2011 lähtien, jolloin sinne vielä maksettiin eläkettä yli 48 000 henkilölle. Espanjaan, Austra­liaan ja Yhdysvaltoihin maksettujen eläkkeiden määrä on pysynyt lähes muuttumattomana viime vuosina, mutta Saksaan ja varsinkin Viroon maksettujen eläkkeiden määrä on kasvanut.

Suomen kansalaisia oli ulkomailla asuvista eläkkeensaajista runsas puolet eli 32 000 henkilöä. Suomen kansalaisille Suomesta maksetut eläkkeet ovat keskimäärin suurempia kuin muiden maiden kansalaisille maksetut.

Keskimääräinen ulkomaille maksettu kokonaiseläke oli 410 euroa kuukaudessa. Suomen kansalaisille maksettu eläke oli suuruudeltaan keskimäärin 580 euroa ja muun maalaisille maksettu 210 euroa kuukaudessa (Kuvio 2).

Erot kokonaiseläkkeissä ovat suuret verrattaessa eri maihin Suomesta maksettuja eläkkeitä. Seuraavat tarkastelut koskevat Suomen kansalaisille maksettuja eläkkeitä (Taulukko 1).

Ruotsissa asuvien eläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke oli vain 270 euroa kuukaudessa.

Kun tarkastellaan muita keskeisiä maita, joihin Suomesta maksetaan eläkettä, suurin kokonaiseläke oli Portugalissa asuvilla suomalaisilla. Heidän keskimääräinen kuukausieläkkeensä oli 3 760 euroa­ kuukaudessa. Yli 1 500 euron suuruista keskieläkettä maksettiin Espanjaan (1 930 euroa), Ranskaan (1 750 euroa) ja Viroon (1 580 euroa).

Myös sukupuolen mukaan tarkasteltuna erot ovat suuret ulkomaille maksetuissa eläkkeissä. Naisille maksettiin eläkettä keskimäärin 390 euroa ja miehille 870 euroa kuukaudessa. Naisten pienempiä keskimääräisiä eläkkeitä selittää ainakin osittain se, että osa naisista on muuttanut jo nuorempana ulkomaille esimerkiksi avioitumisen myötä, jolloin Suomessa ansaittu työeläke jää pieneksi.

Portugalissa asuvat eläkeläismiehet saivat keskimäärin 4 890 euron kuukausieläkettä, kun naiset saivat 1  750 euroa eli yli kolme tuhatta euroa vähemmän.

Ranskassa eroa oli lähes kaksi ja puoli tuhatta euroa: miehet saivat keskimäärin 3 350 euron ja naiset 940 euron suuruista eläkettä.

Espanjassa miesten ja naisten välistä eroa oli pitkälle toista tuhatta euroa: miesten keskimääräinen kokonaiseläke oli 2 540 euroa kuukaudessa ja naisten 1 310 euroa.

Sen sijaan Ruotsiin, Australiaan ja Norjaan maksetuissa keskieläkkeissä ei sukupuolten välillä ollut juuri eroa. Näihin maihin maksettu keskimääräinen kokonaiseläke oli 300–400 euroa kuukaudessa.

Työ- ja kansaneläkemeno vuonna 2017 oli yhteensä lähes 30 miljardia (29,4) euroa. Tästä ulkomaille maksettujen eläkkeiden osuus oli yksi prosentti eli 295 miljoonaa euroa. Työeläkkeitä maksettiin ulkomaille 241 miljoonaa euroa ja kansaneläkkeitä lähes 54 miljoonaa euroa.

Kuvio 1

Suomesta ulkomaille maksetut eläkkeet eläkejärjestelmän mukaan vuosina 2001–2017

Kuvio 2

Suomesta ulkomaille vuonna 2017 maksettu keskimääräinen kokonaiseläke, €/kk

Taulukko 1

Suomesta ulkomaille Suomen kansalaisille maksettu keskimääräinen kokonaiseläke, €/kk, vuonna 2017

Suomesta ulkomaille maksettavat eläkkeet

ulkomaille maksetaan eläkettä lähes 60 000 henkilölle

työeläkettä heistä saa kolme viidesosaa

eläkkeensaajista
– vanhuuseläkettä saa 54 500
– työkyvyttömyyseläkettä 2 800
– perhe-eläkettä 4 700 henkilöä

eniten eläkkeensaajia asuu Ruotsissa, 39 000 henkilöä

keskimääräinen maksettu kokonaiseläke on 410 € kuukaudessa

viime vuonna ulkomaille maksettiin eläkkeitä 295 miljoonaa euroa.

Portugalissa asuvat eläkeläismiehet saivat keskimäärin 4 900 euron kuukausieläkettä.