tiedoksi

Työansio on työeläkkeen perusta

Työntekijän eläkelain mukaan eläketurvaa voi kerryttää pitkin työuraa. Käytännössä jo alle kuudenkympin työansio kartuttaa työeläkettä, sillä 58,19 eurolla kuukaudessa yltää vakuuttamisen alarajalle.

Työntekijöille vakuutuksen järjestää palkan maksaja eli työnantaja. Jo 17-vuotias työntekijä on vakuutettava.

Työntekijän vakuuttamisvelvollisuus jatkuu 68 ikävuoteen ja jopa sen yli parilla vuodella riippuen siitä, milloin hän on syntynyt. Vuonna 1957 ja aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisen yläikäraja on tuo 68 vuotta. Vuosina 1958–1961 syntyneillä se on vuosi enemmän ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä jo 70 vuotta.

Kun työ vakuutetaan, siitä työeläkelaitos perii vakuutusmaksun. Tänä vuonna työeläkemaksu on 25,1 prosenttia palkasta. Siitä valtaosan maksaa työnantaja. Työstä maksettavasta palkasta pidätetään työntekijän maksuosuudet: 17–52-vuotiailta ja 63 vuotta täyttäneiltä 6,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailta 7,65 prosenttia palkasta.

Näin kerätyillä työeläkemaksuilla työeläkelaitokset kustantavat sekä nykyisiä että tulevia työeläkkeitä. Toisin sanoen osa maksusta rahastoidaan.

Yrittäjän eläketurva alkaa kertyä 18 ikävuodesta ylöspäin. Yrittäjän eläke määräytyy vahvistetun työtulon mukaisesti. Työtulon alaraja on 7 645 euroa vuodessa, yläraja yltää 173 625 euroon.

Yrittäjän eläkemaksuprosentti on joko 24,1 tai 25,6 ikäporrastuksien mukaisesti.

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voi työskennellä ilman etuuden pienentymistä ansiorajaan 737,45 euroa kuukaudessa saakka. Työtön saa ansaita ilman etuuden pienentymistä 300 euroa kuukaudessa.

Anne Iivonen

Senioriliikkeen kansalaisaloite eduskunnassa

Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi on jätetty viime joulukuussa eduskunnalle. Aloitteen (KAA 4/2016 vp) käsittelyä jatketaan helmikuussa alkaneella kevätistuntokaudella.

Senioriliikkeen ja sen puheenjohtaja ­Kimmo Kiljusen syksyllä 2015 alulle panema kansalais­ - aloite keräsi viime maaliskuuhun mennessä lähes 85 000 allekirjoitusta.

Kansalaisaloite sisältää ehdotuksen lainsäädäntötoimiin ryhtymiseksi työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi.

Kokeilu alkanut: Kelalta käteen 560 € kuukaudessa

Perustulokokeilu toteutetaan tänä ja ensi vuoden aikana. Kaksivuotisjaksolla kokeiluun valituille Kela maksaa kokeilun aikana perustuloa 560 euroa kuukaudessa.

Perustulo on saajalleen verovapaata tuloa, eivätkä sen määrää vähennä perustulon saajan muut tulot.

Eläke-etuudet kuitenkin estävät perustulon saamisen. Perustulo ei myöskään kartuta eläkettä maksuajaltaan.

Työeläkkeeseen perustulolla on siten vain vähän yhtymäkohtia. Karttuminen palkattomilta ajoilta varmistetaan siten, että Kela ilmoittaa nykyisten palkattomien etuuslajien mukaiset palkattomat etuusjaksot perustulon maksuajalta.

Kela ilmoittaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan työeläkejärjestelmän rekisteriin ja välittää niistä tiedot ikään kuin ne olisi maksettu ilman perustulokokeilua. Näin myös tulevan ajan ansio tulee laskettavaksi oikein.

Perustuloa saa kaksi tuhatta satunnaisotannalla valittua henkilöä. Muut eivät voi saada perustuloa. Perustuloa ei siis voi hakea, toisin kuin Kelan muita etuuksia.

Viime joulukuun puolivälissä tapahtuvaan satunnaisotantaan osallistuivat 25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela on maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa ja jotka eivät ole saaneet etuutta lomautuksen vuoksi.

Sosiaaliturvaa nykymuodossa on kehitetty vuosikymmenten ajan, mutta sen perusta on rakennettu hyvin erilaisessa ympäristössä kuin jossa nyt elämme. Epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet eikä sosiaaliturvajärjestelmämme kaikilta osin enää vastaa tämän päivän vaatimuksia.

Perustulo on yksi ratkaisu siihen, miten työtä voisi ottaa vastaan joustavammin. Tästä syystä Suomessa halutaan kokeilla perustuloa.

Lisätietoja etuudesta kertoo Kelan verkko­palvelu ja työeläkkeen näkökulmasta Työ­eläkelakipalvelu.

Tilaa uudistuneet eläke-esitteet

Uudistuneet esitteet tarjoavat tietoa eläke- etuuksista vuodenvaihteen eläkeuudistuksen jälkeen.

Työntekijän ja yrittäjän eläke -esite on perusesite yksityisten alojen eläke-etuuksista. Kolme muuta esitettä tarjoavat täsmällistä tietoa kustakin eläke-edusta.

Perusesite sisältää tietoja eri eläkemuodoista ja eläkkeiden saantiedellytyksistä sekä eläkkeen karttumisesta ja hakemisesta. Sen numeroliitteeseen on koottu tietoa vakuutusmaksuista, indekseistä, verotuksesta sekä taulukoita sosiaalietuuksista.

Kaikki neljä esitettä ilmestyvät suomeksi ja ruotsiksi. Työntekijän ja yrittäjän eläke -esite ilmestyy lisäksi englanniksi.

Esitteet on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkopalveluun www.etk.fi.

Kunkin esitteen kohdalla on tilauslomake, jonka täyttämällä saa halutun määrän paperisia esitevihkosia.

nimitykset

Ilmarinen

KTM Staffan Sevón on nimitetty arvopaperisijoituksista vastaavaksi johtajaksi 1.11.2016 alkaen.

VTL Juha Niemelä on nimitetty korkosijoituksista ja Ilmarinen Alfasta vastaavaksi johtajaksi 1.11.2016 alkaen.

VTM Eeva Hukka on nimitetty suurasiakasjohtajaksi 3.10.2016 alkaen.

KTM Anne Lehtola on nimitetty talousosaston osastopäälliköksi 21.11.2016 alkaen.

KTM Janne Toivonen on nimitetty kehityspalvelut -osaston osastopäälliköksi 12.12.2016 alkaen.

TELA

Oikeustieteen kandidaatti Outi Aalto on nimitetty 6.2. lukien johtavaksi lakiasiaintuntijaksi tehtävänään erityisesti työeläke- alan kansalliseen ja EU-oikeudelliseen asemaan liittyvät kysymykset.

Telan lakimies Jouni Herkama Jouni Herkama on nimitetty johtavaksi lakiasiaintuntijaksi 1.2. lukien tehtävänään erityisesti työeläkealaa koskeva sijoitus- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntö.

Valtiotieteiden maisteri Mauri Kotamäki on nimitetty 1.2. lukien ekonomistiksi tehtäväalueenaan kansantalouteen, sosiaaliturvaan ja erityisesti eläkejärjestelmään liittyvät asiantuntijatehtävät talouden näkökulmasta.


Opi
uutta

Opi eläkeasioita verkossa

Itseopiskeluaineistoilla voit opiskella työeläkeasioita juuri sinulle sopivana ajankohtana.

@

Tartu tilaisuuteen

Tutustu Eläketurva- keskuksen tarjoamiin koulutuksiin verkossa.

Suomen työeläkejärjestelmästä lyhyesti 2017 -verkkokurssi

2017 eläkeuudistuksen perusteet -verkkokurssi

Kiinnostaako molemmat? Suositus: tutustu ensin työeläkejärjestelmään ja sen jälkeen eläkeuudistukseen.

Eläketurvakeskus kouluttaa,

ilmoittaudu verkossa.

www.etk.fi/koulutus

58,19

euroa

Vakuuttamisen alaraja 58,19 euroa tarkoittaa sitä, että kaikki sen yli menevä ansio on työntekijän eläkelain mukaan vakuutettava. Pienistäkin summista kertyy työläkettä 17-67-vuotiaana tehdystä työstä.